Regulamin sklepu internetowego Studio_AGD

REGULAMIN REZERWACJI PRODUKTÓW

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania Rezerwacji produktów, za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Sprzedającego pod adresem www.studioagd-store.pl, telefonicznie lub mailowo, sprzedawanych przez Sprzedającego w Sklepie Stacjonarnym.


 

§ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Sprzedający – spółka pod firmą Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186 (dawniej „Electropoland A.Gajewski i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą w Warszawie”),

   2. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzonego przez Sprzedającego, telefonicznie lub mailowo,

   3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

   4. Serwis Internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedającego dostępny pod adresem www.studioagd-store.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać Rezerwacji,

   5. Rezerwacja – dokonywana przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, telefonicznie lub mailowo rezerwacja produktu, który ma zostać zakupiony przez Kupującego w Sklepie Stacjonarnym Sprzedającego,

   6. Sklep Stacjonarny – sklep z wyposażeniem AGD prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: Studio AGD, ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa,

   7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

  2. Korzystanie przez Kupującego z możliwości dokonania Rezerwacji drogą telefoniczną może być związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego pobieranych przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Kupujący.

  3. Kontakt ze Sprzedającym w przypadku pytań i reklamacji jest możliwy za pośrednictwem działu obsługi klienta dostępnym pod numerem telefonu: +48 500 350 530, a także za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: salon@studioagd.pl Dział obsługi klienta czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, sobota od 10:00 do 15:00.

 

§ II
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO STUDIO AGD

 

  1. Warunkiem dokonania Rezerwacji przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.

  2. Rejestracja w ramach Serwisu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej www.studioagd-store.pl, po wypełnieniu wymaganych rubryk formularza.

  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

  4. Do skutecznego korzystania ze strony Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. połączenie z siecią Internet;

   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML). W celu optymalnego korzystania z funkcji Serwisu Internetowego zaleca się posiadanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer (wersja od 8), Mozilla Firefox (wersja od 3.6), Google Chrome (wersja od 4), Safari (wersja od 5) lub Opera (wersja od 10). Dodatkowo, w celu obejrzenia animacji znajdujących się na stronie www.studioagd-store.pl potrzebna jest przeglądarce obsługa Adobe Flash Player i JavaScript.

  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Kupującego formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

  6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

   1. korzystania z usług Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,

   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego,

   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

  7. Rezerwacje i dane osobowe Kupującego, jak nazwisko, adres są zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przekazywanie danych odbywa się w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL), standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe. Sprzedający podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Kupujących przesyłanych w Internecie.

  8. Sprzedający informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Kupujący:

   1. Cookies - krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Serwisem Internetowym), możliwe do odczytania przez Serwis Internetowy. Pliki te umożliwiają komfortowe zakupy online - zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejścia na inną stronę internetową, są również wykorzystywane w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Serwis Internetowy korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online, jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy, że żadne z zastosowanych cookies nie mogą wyrządzić szkód komputerowi Kupującego. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce internetowej Kupującego;

   2. Serwis Internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza dokonanie Rezerwacji i przebieg jej realizacji.

  9. Sprzedający podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.studioagd-store.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

  10. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonej usługi oraz funkcjonowania Serwisu Internetowego mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej: salon@studioagd.pl lub wniesione pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji) i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie (rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi). Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Sprzedającego informacji o powstałej nieprawidłowości, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ III
PRZEDMIOT REZERWACJI

 

 1. Przedmiotem Rezerwacji są towary dostępne na stronie Serwisu Internetowego w chwili dokonywania Rezerwacji.

 2. Informacje o towarach podane na stronie internetowej www.studioagd-store.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Towary prezentowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pochodzą od renomowanych producentów oraz są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

 

§ IV
REZERWACJE PRODUKTÓW

 

  1. Kupujący może za pośrednictwem Serwisu Internetowego, telefonicznie lub mailowo dokonać Rezerwacji wybranego produktu prezentowanego na stronie www.studioagd-store.pl, który to produkt następnie zakupi w Sklepie Stacjonarnym - umowa sprzedaży zostanie zawarta w Sklepie Stacjonarnym oraz w terminie wskazanym w korespondencji mailowej Sprzedającego skierowanej do Kupującego. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kupującym nie spoczywają żadne zobowiązania, a Kupujący może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.

  2. Aby dokonać Rezerwacji produktu za pośrednictwem Serwisu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.studioagd-store.pl, dokonać wyboru produktu i dokonać Rezerwacji tego produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.

  3. Aby dokonać Rezerwacji produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany na stronie internetowej Serwisu Internetowego) i dokonać Rezerwacji podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta Sprzedającego. Rezerwacji produktu można również dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres salon@studioagd.pl.

  4. Po dokonaniu Rezerwacji produktu, Kupujący otrzymuje:

   1. wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji,

   2. wiadomość e-mail stanowiącą ostateczne potwierdzenie Rezerwacji. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Kupującym, Rezerwacja może zostać anulowana przez Sprzedającego.

  5. W przypadku dokonania Rezerwacji produktu, umowa sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, na adres e-mail podany przed Kupującego, o ile przy produkcie lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

  6. Sprzedający może świadczyć na rzecz Kupującego nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms o bieżącym statusie Rezerwacji.

  7. W celu realizacji Rezerwacji, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jej realizację, tj. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu - w przypadku korzystania z kredytu ratalnego (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego.

  8. Produkty zostaną zarezerwowane pod warunkiem, że będą one dostępne. W przypadku niedostępności danego produktu, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o okresie oczekiwania na realizację Rezerwacji z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jej realizacji lub zostanie powiadomiony o anulowaniu Rezerwacji z powodu trwałego braku produktów. W przypadku rezygnacji Kupującego z dalszej realizacji Rezerwacji lub anulowania Rezerwacji przez Sprzedającego, Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 

§ V
CENY, KOSZTY, RABATY

 

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami końcowymi tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji.

 3. Informacja o cenie podawana na stronie Serwisu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wpłynięcia Rezerwacji przez Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej.

 4. Przy oznaczonych produktach Sprzedający zaznaczy, iż może udzielić Kupującemu rabatu w przypadku Rezerwacji i następnie zakupu w Sklepie Stacjonarnym kompletu urządzeń AGD.

 

§ VI
FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. W przypadku dokonania Rezerwacji produktu za pośrednictwem Serwisu Internetowego, drogą telefoniczną lub mailową i późniejszego zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym, Kupujący ma możliwość zapłaty ceny w następujący sposób:

  1. Przelew bankowy - dane do przelewu Kupujący może znaleźć na stronie internetowej "Sposoby płatności i prowizje" oraz w e-mailu, który otrzyma po dokonaniu Rezerwacji. Płatność za produkt powinna nastąpić w terminie 7 dni od chwili złożenia Rezerwacji. W przypadku braku płatności Sprzedający będzie próbował się kontaktować z Kupującym. W razie braku odpowiedzi Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji,

  2. Płatność ratalna w systemie e-Raty Santander Consumer Bank, BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank S.A. lub mBank S.A. – szczegóły dotyczące umowy ratalnej ustalane są indywidualnie.

 2. Przy zakupie produktów wymagających realizacji dłuższej niż 14 dni Sprzedający może zwrócić się do Kupującego z prośbą o wpłatę 60% zaliczki na poczet ceny realizowanej Rezerwacji.

 

§ VII
ODBIÓR TOWARU W SKLEPIE STACJONARNYM

 

 1. Kupujący dokonuje odbioru towarów będących przedmiotem Rezerwacji w Sklepie Stacjonarnym, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.

 2. Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Kupującego pisemnym pokwitowaniem.

 3. Korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Kupującego z chwilą przekazania mu towaru lub wskazanej przez niego osobie trzeciej.

 4. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności towaru, pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny w pełnej wysokości.

 

§ VIII
GWARANCJE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Sprzedający nie jest gwarantem towarów.

 2. Każdy towar zakupiony oferowany przez Sprzedającego jest fabrycznie nowy. Do produktów objętych gwarancją producenta, importera lub dystrybutora są załączone karty gwarancyjne, szczegółowo określające treść i sposób wykonywania uprawnień gwarancyjnych. Okres gwarancji towaru jest określony w jego karcie gwarancyjnej.

 3. W razie ujawnienia się wady towaru, Kupujący może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w ramach gwarancji w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych producenta. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych znajduje się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej danego producenta towaru.

 4. Kupujący może również złożyć reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową do Sprzedającego (rękojmia) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 5. W przypadku Kupującego niebędącego Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 §1 kodeksu cywilnego).

 

§ IX
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 3. Sprzedający, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Kupującego.

 4. Sprzedający ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Kupującego do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

§ X
DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Studio AGD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: ul. Bartycka 24/26 lok. 215A, 00-716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774347, NIP 522-299-41-85, REGON 145995186 (dawniej „ElectroPoland A. Gajewski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie”).

 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – realizacji Rezerwacji, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów i usług, obsługi procesu zawierania umowy sprzedaży ratalnej oraz umowy ubezpieczenia przedłużonej gwarancji, obsługi procesu rejestracji (utworzenia konta) i logowania do konta, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z użytkownikami Serwisu Internetowego, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) - prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia wobec użytkownika działań marketingowych tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Kupującego treściami, kontaktowanie się z Kupującym, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za jego zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z realizacją Rezerwacji, wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,

  4. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – zgody użytkownika, w celu zapisywania danych w plikach cookies.

 3. Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji Rezerwacji oraz umowy sprzedaży towarów i usług tj. firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, bankom oferującym możliwość sprzedaży ratalnej, sprzedawcom ubezpieczeń przedłużonej gwarancji, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupujących do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 5. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu w celach: ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Sprzedający będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 6. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Kupujący wyraził taką zgodę,
 7. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem: salon@studioagd.pl.

 8. Kupującym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego danych osobowych.

 9. Kupujący mogą realizować swoje prawa:

  1. w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważą, że ich dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w przypadku żądania usunięcia danych gdy: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: Kupujący zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Kupującemu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub Kupujący wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Kupującym oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;
  5. w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł się Kupujący, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 10. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Kupujący może cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w taki sam sposób w jaki została udzielona.

 11. Podanie danych dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania rejestracji (utworzenia konta) oraz dokonania Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 13. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Kupujących i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych danych przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 14. Sprzedający nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

§ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie wymienione na stronie Serwisu Internetowego produkty, nazwy ich opisy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i podlegają ochronie prawnej odpowiednich podmiotów.

 2. Ewentualne rozbieżności w zakresie wyświetlanych informacji w Serwisie Internetowym będą korygowane w trakcie potwierdzania Rezerwacji. W przypadku stwierdzonych różnic pomiędzy złożoną Rezerwacją przez Kupującego a treścią potwierdzenia Rezerwacji przesłaną przez Sprzedającego, Sprzedający dołoży wszelkich starań celem dostosowania Rezerwacji do treści Rezerwacji złożonej przez Kupującego. W razie niemożliwości dostosowania Rezerwacji do Rezerwacji złożonej przez Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo anulowania Rezerwacji.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych z Konsumentami właściwy miejscowo będzie sąd powszechny ustalony wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1/10/2019 r.

pixel